Vakcína Vaxigrip Tetra

Pro očkování proti chřipce pro sezónu 2018/2019 můžete objednávat vakcínu Vaxigrip Tetra.

Aktuální informace k vakcínám:

  Cena za dávku Maximální úhrada ze ZP Maximální prodejní cena Objednávky
VAXIGRIP TETRA 1x0,5ml 249 Kč

250,00 Kč

250,00 Kč přijímáme objednávky

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Dle metodického postupu se očkování proti chřipce vykazuje kódy: výkon 02125 + diagnóza Z25.1 + ZULP (kód vakcíny)
Aktuální metodický postup k vykazování očkování si můžete přečíst ZDE.

Česká vakcinologická společnost ČLS JEP doporučuje použití tetravalentní vakcíny proti chřipce z důvodu širší ochrany vůči cirkulujícím virům chřipky. Celé doporučení k očkování proti chřipce naleznete ZDE.

Aktuální SPC naleznete na internetových stránkách www.ema.europe.eu nebo na www.sukl.cz.


ZKRÁCENÉ INFORMACE O LÉČIVÉM PŘÍPRAVKU:

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.
Vaxigrip Tetra, injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce Tetravalentní vakcína proti chřipce (štěpený virion, inaktivovaný)
Léčivá látka: Virus chřipky (inaktivovaný, štěpený) obsahující následující kmeny (připravený na oplodněných slepičích vejcích ze zdravých drůbežích chovů):
A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 – varianta kmene (A/Michigan/45/2015, NYMC X-275)
15 mikrogramů HA*
A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2) – varianta kmene (A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016, IVR-186)     
15 mikrogramů HA*
B/Colorado/06/2017 – varianta kmene (B/Maryland/15/2016, NYMC BX-69A)
15 mikrogramů HA*
B/Phuket/3073/2013 – varianta kmene (B/Phuket/3073/2013, divoký typ)
15 mikrogramů HA*
v dávce 0,5 ml
*          hemaglutinin

Tato vakcína splňuje doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) (pro severní polokouli) a doporučení EU pro sezónu 2018/2019.
Terapeutické indikace: Vakcína je určena k aktivní imunizaci dospělých a dětí od 6 měsíců k prevenci chřipkového onemocnění způsobeného dvěma podtypy chřipkového viru A a dvěma typy chřipkového viru B obsaženými ve vakcíně.
Dávkování a způsob podání: Dospělí: jedna dávka 0,5 ml. Děti od 6 měsíců do 17 let věku: jedna dávka 0,5 ml. Dětem do 9 let věku, které nebyly v minulosti očkovány, má být podána druhá dávka 0,5 ml v intervalu nejméně 4 týdnů. Děti do 6 měsíců věku: bezpečnost a účinnost vakcíny Vaxigrip Tetra nebyla dosud stanovena. Nejsou k dispozici žádné údaje. Vakcína má být podána intramuskulární nebo subkutánní injekcí. Preferovaným místem podání intramuskulární injekce je anterolaterální oblast stehna (nebo deltový sval, pokud je svalová hmota dostatečná) u dětí od 6 měsíců do 35 měsíců věku nebo deltový sval u dětí od 36 měsíců věku a u dospělých.
Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivé látky, na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 nebo na kteroukoli složku přípravku, která může být přítomna ve stopovém množství, jako např. vaječné bílkoviny (ovalbumin, kuřecí bílkoviny), neomycin, formaldehyd a oktoxinol 9. Očkování je třeba odložit u pacientů se středně závažným nebo závažným horečnatým onemocněním nebo s akutním onemocněním.
Upozornění: Pro případ anafylaktické reakce po podání vakcíny musí být okamžitě k dispozici odpovídající léčba a zajištěn lékařský dohled. Vakcína Vaxigrip Tetra nesmí být za žádných okolností aplikována intravaskulárně. Tato vakcína musí být podávána s opatrností osobám s trombocytopenií nebo poruchami koagulace, protože u těchto osob se po intramuskulárním podání mohou objevit krvácivé příhody. Protilátková odpověď může být nedostatečná u pacientů s endogenní nebo iatrogenní imunosupresí.
Interakce: Na základě klinických zkušeností s vakcínou Vaxigrip může být vakcína Vaxigrip Tetra aplikována současně s jinými vakcínami. V případě souběžného podání se musí použít samostatné injekční stříkačky a různá místa vpichu injekce. Imunitní odpověď může být snížena u pacientů s probíhající imunosupresivní terapií. Po očkování proti chřipce byly pozorovány falešně pozitivní výsledky sérologických testů používajících metodu ELISA k detekci protilátek proti HIV1, hepatitidě C a zvláště proti HTLV1. Falešně pozitivní výsledky testů ELISA lze vyvrátit pomocí techniky Western Blot. Přechodná falešně pozitivní reakce může být zapříčiněna odpovědí IgM na vakcínu.
Těhotenství a kojení: Inaktivované vakcíny proti chřipce je možné podávat ve všech stádiích těhotenství. Vaxigrip Tetra může být použit v průběhu kojení.
Nežádoucí účinky: Bezpečnost vakcíny Vaxigrip Tetra byla hodnocena v šesti klinických studiích, ve kterých 3 040 dospělých ve věku 18 až 60 let, 1 392 starších 60 let a 429 dětí od 9 do 17 let obdrželo jednu dávku vakcíny Vaxigrip Tetra a 884 dětí od 3 do 8 let obdrželo jednu nebo dvě dávky vakcíny Vaxigrip Tetra v závislosti na předchozí vakcinaci proti chřipce a 1614 dětí od 6 měsíců do 35 měsíců obdrželo dvě dávky (0,5 ml) vakcíny Vaxigrip Tetra. K většině reakcí většinou došlo během prvních 3 dnů po vakcinaci a spontánně odezněly během 1 až 3 dnů po objevení. Intenzita těchto reakcí byla mírná. Během klinických studií s vakcínou Vaxigrip Tetra byly zaznamenány tyto nežádoucí účinky: bolest hlavy, bolest svalů, myalgie, malátnost, bolest v místě vpichu injekce, třes, horečka, erytém v místě vpichu injekce, otok a indurace v místě vpichu injekce, ekchymóza v místě vpichu injekce, lymfadenopatie, závrať, návaly horka, průjem, nauzea, únava, svědění a pocit horka v místě vpichu injekce, trombocytopenie, plačtivost, neklid, průjem, zvracení, bolest horní poloviny břicha, artralgie.
Uchovávání: Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). Chraňte před mrazem. Uchovávejte injekční stříkačku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Držitel rozhodnutí o registraci: SANOFI PASTEUR, 14 Espace Henry Vallée, 69007 Lyon, Francie. Registrační číslo: 59/370/16-C Datum revize textu: 3.8.2018.
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. Před použitím si, prosím, pečlivě přečtěte Souhrn údajů o přípravku. Přípravek je hrazen indikovaným pacientům do výše schválené úhrady.